บริการของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

Smart boiler


หม้อไอน้ำถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรต้นกำลังที่มีความสำคัญในโรงงานที่มีความต้องการใช้ความร้อน นอกจากการขัดข้องของหม้อไอน้ำที่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรในการจ่ายไอน้ำแล้ว ยังมีผลกระทบด้านความปลอดภัย และด้านค่าใช้จ่ายพลังงาน หม้อไอน้ำจึงควรต้องมีระบบบริหารเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่การที่จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ ดังนั้น เครื่องมือการวิเคราะห์ใน Cloud ที่มีคิดคำนวณทางแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถูกพัฒนาจากประวัติข้อมูลการทำงานย้อนหลัง และใช้การอ้างอิงจากกรณีตัวอย่าง กลายเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการสามารถรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงาน อีกทั้งระบบสามารถเฝ้าระวังการทำงานแทนการจดบันทึกของพนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนผ่าน Line App ในกรณีค่าการทำงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ENERMECH พร้อมสำหรับโซลูชั่น IoT โดยรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญเข้าด้วยกัน En-Q Gateway ใช้ Microcontroller เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Edge กับระบบ Cloud ในขณะที่ซอฟต์แวร์ ENERMECH ได้พัฒนาโปรแกรมจากผู้ เชียวชาญที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านจดได้รับสิทธิบัตร "มาตรวัดไอน้ำ" เพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการติดตั้งมาตรวัดของผู้ประกอบการ อีกทั้งทีมงานยังมีความพร้อมที่จะพัฒนาโปรแกรมจากปัญหาผู้ประกอบการได้อย่างดี

Read more
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.