บริการของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
FSSC22000 Version 5.1
Food Safety System Certification 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
ISO22000:2018
Food Safety Management System ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร
BRCGS for Packaging & Packaging Material
BRC Global Standard for Packaging & Packaging Material Issue 6
BRCGS for Food Safety
BRC Global Standard for Food Safety Issue 8
HACCP
“HACCP” ย่อมาจาก “Hazard Analysis Critical Control Point” คือระบบสำหรับบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อ้างอิงจากเอกสาร “Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003)” ตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO (Codex Alimentarius Commission) มุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์อันตรายและหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตรายทางด้านอาหาร (Food Hazard) ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนเริ่มต้น (Preliminary Steps) และหลัก 7 ประการ (Principle)
GMP
Good Manufacturing Practice GMP คืออะไร? “GMP” ย่อมาจาก “Good Manufacturing Practice” หมายถึง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งถือเป็นระบบประกันคุณภาพระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยออกแบบมาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค GMP สากลของ Codex มีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดทั้งหมด 10 หัวข้อ (CAC/RCP 1-1969 Rev.4) สำหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประยุกต์หลักเกณฑ์ของ GMP Codex เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการในประเทศไทยและบังคับใช้เป็นกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 หัวข้อ กล่าวได้ว่า GMP นอกจากจะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานที่สามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME พัฒนาไปสู่มาตรฐานอื่นๆ ที่สูงขึ้น เช่น HACCP, ISO9001, BRC , ISO22000, FSSC22000 เป็นต้น
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.