เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

Enermech and Quality and Service Co., Ltd.

   ENERMECH AND QUALITY SERVICE was founded by a group of professional engineering and professional foods industry in Thailand. By focused on consulting service food safety standards, Quality standards, Environmental management system , Energy management system, Occupational Health and Safety in the food production industry and general product manufacturing industry. It began operation on May 2557 and expanded to cover other areas, which are divided into 4 groups: Consultation for international standards, Energy management certify , Engineering and inspection and training for international standard management system. Throughout the years, Enermech and Quality Services Co., Ltd. operates a consulting project. And provide efficient consulting services. Be recognized by the project owners and achieve the ability to meet the highest satisfaction of customers in accordance with the objectives of the plan.

   บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านพลังงาน และ ระบบอาชีวอนามัย ปัจจุบันบริษัทฯได้ให้การบริการปรึกษาและตรวจประเมินให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการมาก กว่า 100 รายต่อปี ด้วยประสิทธิภาพและผลงานที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าของโครงการและสามารถบรรลุความสามารถในตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนดได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

       มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ บริการให้คำปรึกษาและการอบรมระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านพลังงาน และ ระบบอาชีวอนามัย โดยครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและสินค้าทั่วไป และกลุ่มงานบริการ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมพลังงานที่มีความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาและการอบรมระบบมาตรฐานสากลที่บูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการวิศวกรรมด้านพลังงานในระดับประเทศ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

     บริการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับทางการค้า ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองให้ทันกับ ข้อกำหนดกฎหมายและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

- สร้างระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา และวิทยากรมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกระดับ

- ปฏิบัติงานต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญแท้จริง และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

- จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน

- คิดค้น พัฒนาสินค้าและงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างเหมาะสมและเป็นนวัตกรรม

- สนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาเตรียมตัวสู่การทำงานจริง

- รับผิดชอบ และมีส่วนรวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.