สาระน่ารู้

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
การประเมินความเสี่ยงโปรแกรมการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเชื้อ pathogen หรือ spoilage organism ต้องพิจารณาพื้นที่การผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างไร
การประเมินความเสี่ยงโปรแกรมการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเชื้อ pathogen หรือ spoilage organism ต้องพิจารณาพื้นที่การผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างไร มาหาคำตอบกันคะ
Carbon Footprint
ภาวะโลกร้อน (global warming) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ “ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases, GHG)”
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565)
ประกาศฯ ฉบับที่ 435 เรื่อง “กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก” ที่ออกมาแทนประกาศฯ ฉบับที่ 295 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีอะไรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?
หลักการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างสายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อมีวิธีการอย่างไรบ้าง?
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างสายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อ เป็นข้อกำหนดหนึ่งที่อยู่ในโมดูลเพิ่มเติมสำหรับห่วงโซ่อุปทานเนื้อสัตว์ (Additional module 11 Meat Supply Chain Assurance) ซึ่งใช้ร่วมกับมาตรฐาน BRCG issue 8
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม ( Environment monitoring programe) พิจารณาอะไรบ้าง?
จุดมุ่งหมายของการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน BRCGS Food Safety issue 8 เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่การผลิตนั้นเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ลงสู่ผลิตภัณฑ์ โดยอย่างน้อยควรมีการเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่ผลิตภัณฑ์เปิดและผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (open and ready-to-eat products) ไม่ได้เฝ้าระวังเฉพาะในพื้นที่ high-risk และ high-care เท่านั้น
ตัวอย่างแผนผัง เส้นทางห้องจัดเก็บ ห้องชั่งสารก่อภูมิแพ้ สู่ไลน์ผลิต
สาระสำคัญของขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามไปยังผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ตามข้อกำหนดของ BRCGS food issue 8 คือ
Specification ของวัตถุดิบและสินค้าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?
Specification ของวัตถุดิบและสินค้าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง? มาตรฐาน ISO22000:2018 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องระบุใน spec ของวัตถุดิบและสินค้า
การควบคุมอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้
เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ ตามการแนะนำของ Codex ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Food Business Operator, FBO) ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อะไรบ้าง ?
"วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร” (Food safety culture)
“วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร” หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ในองค์กรที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยอาหาร รวมถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในองค์กร
การอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการสำหรับระบบมาตรฐาน BRCGS
การอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการสำหรับระบบมาตรฐาน BRCGS (Food issue8, clause 3.5.3)
ทำระบบมาตรฐาน BRCGS Food จำเป็นต้องมี เครื่องตรวจจับโลหะ หรือไม่ ?
ทำระบบมาตรฐาน BRCGS Food จำเป็นต้องมี เครื่องตรวจจับโลหะ หรือไม่? ข้อกำหนดบอกไว้ว่า “ต้องลดหรือกำจัดความเสี่ยงในการปนเปื้อน โดยใช้เครื่องมือคัดแยกหรือตรวจจับสิ่งแปลกปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ”...โดยไม่ได้บังคับว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้าง
Allergen ตอนที่ 3
ได้ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ Big8 รวมถึง สารก่อภูมิแพ้และกฎเกณฑ์การแสดงของ EU 14 รายการ กันไปแล้วจากตอนที่ 1 และ 2
Allergen ตอนที่ 2
“สารก่อภูมิแพ้ ตอนที่ 1️⃣” เราได้ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ และ Big8 รวมถึง สารก่อภูมิแพ้ตามประกาศของ EU 14 รายการ กันแล้ว…
Allergen ตอนที่ 1
“สารก่อภูมิแพ้” ยังคงเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่เสมอ เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคนั้นรุนแรงจนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ รวมถึงจำนวนผู้บริโภคที่แพ้อาหารก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Product Safety and Quality Culture
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่จัดทำระบบมาตรฐาน BRCGS Packaging Material Issue6
Allergen Checklist
Checklist สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสารก่อภูมิแพ้ แนะนำโดย “หน่วยบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (FSIS: Food Safety and Inspection Service) ภายใต้ U.S. Department of Agriculture (USDA)
OPRP และ CCP แตกต่างกันอย่างไร?
คำถามที่พบอยู่เสมอเมื่อทำระบบมาตรฐาน ISO22000:2008 คือ OPRP และ CCP แตกต่างกันอย่างไร?
Checklist15 รายการ สำหรรับผู้ผลิตอาหารเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ Food Safety ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 แนะนำโดย BRCGS
Checklist15 รายการ สำหรรับผู้ผลิตอาหารเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ Food Safety ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 แนะนำโดย BRCGS แอดมินเรียบเรียงเป็นภาษาไทย แบบสรุปสั้นๆ อ่านง่าย สบายตาค่ะ
พรบ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่
พรบ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ใช้ในพื้นที่ High-risk และ High-care
การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ใช้ในพื้นที่ High-risk และ High-care เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รวมถึง เน็ต หมวก (Protective clothing) ที่พนักงานสวมใส่ในพื้นที่ High-risk และ High-care จะต้องสะอาด การทำความสะอาดอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับพื้นที่ High-Risk และ High-care ตามข้อกำหนด 8.7 BRCGS for Food Version 8.
“Food Defence” และ “Food Fraud” เกี่ยวข้องอย่างไรกับมาตรฐาน Packing and Packaging Materials Issue 5
“Food Defence” และ “Food Fraud” เกี่ยวข้องอย่างไรกับมาตรฐาน Packing and Packaging Materials Issue 5 ……….. บทความอ้างอิงจากเอกสาร “BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials P552: Position Statement-Clarification on “food defence” and “food fraud” in the Packaging Standard” ……….. การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defence) และการปลอมอาหาร (Food Fraud) ถูกกล่าวถึงโดย GFSI* ในการเทียบเคียง (Benchmarking) มาตรฐานระหว่าง Global Standard Food Safety Issue 7 และ Packing and Packaging Materials Issue 5 เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญกับความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ (Product Integrity) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน จึงได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างและการเชื่อมโยงในมิติของบรรจุภัณฑ์กับ “Food Defence” และ “Food Fraud” เพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อมองในมุมของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging Manufacturer)
การปลอมอาหาร (Food Fraud)
การปลอมอาหาร (Food Fraud) การปลอมอาหาร คืออะไร? การปลอมอาหาร (Food Fraud) หมายถึง การเจตนาจงใจ ทดแทน เติม ปะปนสิ่งแปลกปลอมลงในอาหาร/วัตถุดิบ รวมถึงการบิดเบือนข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค (GFSI BRv7:2017)
แผนการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (โปรแกรมการควบคุมผู้ส่งมอบ)
แผนการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (โปรแกรมการควบคุมผู้ส่งมอบ) Allergen Control Plan (Supplier Control Programs) เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Issue) ที่เกิดจากความผิดพลาดในการควบคุมสารก่อภูมิแพ้นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อผู้บริโภคและบริษัทผู้ผลิตรวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก ตอนที่ 2 (GMP in Mass Catering 2)
สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (ตอนที่ 2) (GMP in Mass Catering 2) สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering) ตอนแรก ได้แนะนำข้อกำหนดทั่วไปและสิ่งที่พึงปฏิบัติไปแล้ว สำหรับตอนที่ 2 นี้จะลงรายละเอียดสำหรับขั้นตอนหลักที่สำคัญ ซึ่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การปรุง การแบ่งส่วน เป็นต้น
สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering)
สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering) ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ หลายคนคงเคยเห็นภาพสิ่งแปลกปลอมในอาหารเช่น เส้นผม ขน ชิ้นส่วนแมลง ฝอยขัดหม้อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะทำลายบรรยากาศในการรับประทานอาหารแล้วยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภครวมถึงลดทอนความน่าเชื่อถือของร้านค้าที่ให้บริการ แต่ทำไมยิ่งนับวันเรายิ่งเห็นภาพเหล่านี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นภาพชินตา ทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่สามารถยอมรับได้ อาจจะมีอะไรบางอย่างถูกละเลยไปหรือไม่?
Hepatitis A
FOOD SAFETY NEWS Mandatory food handler vaccines for hepatitis A imposed by Missouri county
Guidance on “Free-From” Allergen Claims
Guidance on “Free-From” Allergen Claims ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer) ร้านค้าปลีก (Retailer) ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง (Caterer) ล้วนใช้คำกล่าวอ้าง (Claim) ที่ว่า “ไม่มีสารก่อภูมิแพ้” (“Free from Allergen”) เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค
Meat Supply Chain Assurance
การประกันห่วงโซ่อุปทานเนื้อสัตว์ คือมาตรฐานอะไร? สืบเนื่องจากการพบเนื้อม้าปลอมปน (fraud)ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่ประเทศในฝั่งยุโรป เมื่อหลายปีก่อน ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเนื้อสัตว์ต้องปรับตัวและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการผลิต ซึ่งรวมไปถึงระบบสอบย้อนกลับ (Traceability System) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำให้ต้องมีการตรวจสอบ (Audit) เพิ่มเติมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
บทบาทของผู้บริหาร
บทบาทของผู้บริหาร...สำคัญอย่างไรกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร?
Food Safety Culture Plan
วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยอาหาร รวมถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในองค์กร (BRC issue8)
การอนุมัติเพื่อคัดเลือกผู้ขายตามมาตรฐาน 3.5.1.2 BRC Issue 8
ว่าด้วยเรื่องการอนุมัติเพื่อคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Approval Procedure) ตามมาตรฐาน 3.5.1.2 BRC Issue 8 ทำได้กี่วิธี มีอะไรบ้าง?
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.