WELCOME TO

ENERMECH AND QUALITY SERVICE

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

             บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านพลังงาน และ ระบบอาชีวอนามัย ปัจจุบันบริษัทฯได้ให้การบริการปรึกษาและตรวจประเมินให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการมาก กว่า 100 รายต่อปี ด้วยประสิทธิภาพและผลงานที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าของโครงการและสามารถบรรลุความสามารถในตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนดได้


MORE »

Our SERVICES

Consulting
ที่ปรึกษาระบบบริหารมาตรฐานสากล ISO, Food Saftey และพลังงาน
Training
บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน ISO, Food Saftey และพลังงาน
Smart Boiler
ระบบตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำอัตโนมัติผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IoT)
Energy Service
การตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และที่ปรึกษาวิศวกรรม

Articles & Knowledge

Our Reference

รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.